portret Georgea Washingtona - prezydent siedzi przy stole z dokumentami

George Washington

George Washington, amerykański polityk, współtwórca i pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki urodził się w 1732 roku w Wirginii. Pochodził z zamożnej rodziny angielskich plantatorów. W latach 1753 – 1758 służył w wojsku. Brał czynny udział w wojnie z Francuzami i Indianami zyskując prestiż i doświadczenie wojskowe. Po powrocie do Wirginii ożenił się z bogatą wdową i przez kilkanaście lat bardzo sprawnie zarządzał swoim majątkiem, stając się jednym z najbogatszych ludzi w koloniach. Wkrótce został wybrany na członka wirgińskiej izby ustawodawczej (miejscowego samorządu), a gdy doszło do zatargu między angielskimi koloniami w Ameryce Północnej i Anglią, został przedstawicielem Wirginii w Kongresie Kontynentalnym zwołanym w 1774 r. w Filadelfii.

Kongres jednogłośnie powierzył mu naczelne dowództwo wojsk w wojnie kolonii z Anglią. O wyborze Waszyngtona zadecydowało jego doświadczenie wojskowe, autorytet, bogactwo, a przede wszystkim zdecydowanie, siła charakteru i ogromne poczucie patriotycznego obowiązku.

Przy pomocy przybyłych z Europy oficerów (m.in. Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, M.J. La Fayette'a) Waszyngton przekształcił luźne początkowo oddziały kolonistów w regularną armię i na jej czele pokonał Brytyjczyków. W 1783 r. w Paryżu podpisano traktat, w którym Anglia uznała niepodległe Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, utworzone z 13 jej byłych kolonii. Wtedy Waszyngton wystąpił z armii.

W 1787 roku przewodniczył Konwencji Konstytucyjnej, która przy jego udziale opracowała, a następnie uchwaliła tekst Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dwa lata później, w przeprowadzonych na podstawie tej Konstytucji wyborach, został wybrany na pierwszego prezydenta państwa. Ponownie wybrano go w roku 1792. W kolejnych, trzecich wyborach odmówił kandydowania, tworząc tym samym precedens pokojowego przekazywania władzy i zapoczątkowując w USA zwyczaj co najwyżej dwukrotnego ubiegania się o najwyższy urząd w państwie.

George Washington zmarł 14 grudnia 1799 roku.

Wszyscy ludzie są równi...

Fragment „Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych” uchwalonej 4 VII 1776 r.

„Uważamy za prawdy oczywiste: że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że Stwórca nadał im pewne niezbywalne prawa – przede wszystkim prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia; że dla zapewnienia tych praw powołane zostały nad ludźmi rządy, które wywodzą swoje prawowite pełnomocnictwa ze zgody rządzonych; że zawsze, gdy jakaś formacja rządzenia staje się szkodliwa dla tych celów, to lud ma prawo do jej zmiany lub zniesienia i ustanowienia nowego rządu [...]
W imieniu i z tytułu władzy sprawiedliwego ludu tych kolonii ogłaszamy uroczyście i oświadczamy, że Zjednoczone Kolonie są i z prawa być powinny wolnymi i niezależnymi stanami; że zwolnione są one od wszelkiego obowiązku wierności wobec korony brytyjskiej i że wszelki związek polityczny między nimi, a państwem Wielkiej Brytanii jest i powinien być całkowicie zerwany […] Z niezachwianą ufnością w opiekę Opatrzności Boskiej, poręczamy wzajemnie nasze życie, nasze mienie i nasz święty honor”.

W roku 1776 Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjął napisaną przez Tomasza Jeffersona Deklarację Niepodległości. Dokument uzasadnia oddzielenie się 13 kolonii od Wielkiej Brytanii i formułuje po raz pierwszy prawa człowieka jako podstawę budowy ustroju demokratycznego państwa.

Przeczytaj również:

Napoleon Bonaparte

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info