Albert Einstein

Albert Einstein

Albert Einstein (1879 – 1955) jest uważany za jednego z najważniejszych uczonych XX w. Jego nazwisko stanowi swego rodzaju synonim geniuszu. Mówiąc o kimś „Einstein”, chcemy podkreślić, że osoba ta ma nieprzeciętną inteligencję.

Dzieciństwo

Albert Einstein spędził dzieciństwo w Niemczech. Kiedy miał pięć lat, ojciec pokazał mu kompas. Chłopczyk domyślił się, że igłę magnetyczną muszą przesuwać jakieś siły. Moment ten był jednym z najważniejszych w życiu Einsteina. Pomimo iż w szkole uważano go za niezbyt dobrego ucznia, świetnie radził sobie z matematyką, a do jego hobby należało budowanie modeli i zabawek mechanicznych.

Lata młodzieńcze

W wieku 16 lat, Albert Einstein starał się o przyjęcie na politechnikę w Zurychu, niestety nie zdał egzaminu wstępnego. Na uczelnię tą dostał się rok później. Był bardzo dobry z matematyki, jednak jego główną dziedziną stała się fizyka. Nie był szczególnie wybitnym studentem. W późniejszym czasie wspominał, iż „uczelnia krępowała go, dusiła zapał i dociekliwość”. W roku 1900 otrzymał dyplom ukończenia uczelni.

Szczególna teoria względności

Po ukończeniu studiów Einstein rozpoczął pracę w Szwajcarskim Urzędzie Patentowym, cały swój wolny czas poświęcając na studiowanie fizyki. W tym okresie stworzył szczególną teorię względności (1905), badał także ruch atomów. Założył, że wszystko, co znajduje się we wszechświecie, porusza się, dlatego wszystkie pomiary ruchu, których dokonujemy, są względne. Uznał jednak, że światło porusza się ze stałą prędkością i nic nie jest w stanie owej prędkości przekroczyć. Czas i przestrzeń zazwyczaj postrzega się jako dwie odrębne rzeczy. Według Einsteina są nierozłączne, a przedmioty nie mają trzech współrzędnych (trzech wymiarów w przestrzeni), lecz cztery (za czwartą uznał czas). Literatura science fiction przejęła od Einsteina pojęcie kontinuum czasoprzestrzennego. Szczególna teoria względności odchodziła od tradycyjnych założeń fizyki i geometrii.

Albert Einstein

Ogólna teoria względności

Albert Einstein obronił pracę doktorską i rozpoczął karierę uniwersytecką. W roku 1915 opublikował swoją najważniejszą pracę: ogólną teorię względności, stanowiącą uogólnienie poprzedniej. Dzięki niej zyskał światową sławę. W czasie pierwszej wojny światowej przedstawił również prace na temat kosmologii i fal grawitacyjnych oraz napisał około 50 artykułów naukowych.

W swojej teorii dowodził, że ciała stają się tym cięższe, z im większą prędkością się poruszają. Dlatego też człowiek nigdy nie będzie mógł poruszać się z prędkością światła - stałby się wówczas niewyobrażalnie (a być może nawet nieskończenie) ciężki. Teorie Einsteina są wykorzystywane w astronomii i badaniach nad cząsteczkami atomowymi poruszającymi się z ogromną prędkością.

Krzyż Einsteina

W roku 1936 Einstein napisał pracę o soczewkowaniu grawitacyjnym – zjawisku polegającym na zakrzywieniu promieni świetlnym w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego. W uproszczeniu oznacza to, że światło pochodzące z odległego źródła pojawia się wokół obiektu znajdującego się znacznie bliżej. Miraż, zwany krzyżem Einsteina, jest konkretnym przypadkiem soczewkowania grawitacyjnego.

Najwyższe zaszczyty

W roku 1921 Albert Einstein otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za ogólny wkład w rozwój tej nauki. W tamtym okresie wielu innych naukowców nie zgadzało się z jego teorią względności.

Późniejsza praca naukowa

W roku 1934 nazistowski rząd odebrał Einsteinowi – ze względu na jego żydowskie pochodzenie – nie tylko całe mienie, ale także obywatelstwo niemieckie. Naukowiec, przyjąwszy wcześniej propozycję pracy w Stanach Zjednoczonych, opuścił Niemcy. W USA pracował nad rozbudowaniem swoich teorii, a w roku 1950 opublikował rozprawę poświęconą jednolitej teorii pola, rozszerzając dotychczasowe teorie o spostrzeżenia dotyczące elektryczności oraz magnetyzmu.

Jesień życia

Kariera Einsteina w jego późniejszych latach życia wiązała się z ogromnym prestiżem jakim darzyło go społeczeństwo. Stał się osobą publiczną, był pożądany jako mówca na publicznych zgromadzeniach. Nawet dziś często cytuje się powiedzenie słynnego naukowca np.: „Bóg nie gra w kości!”, „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi.”, „Jeżeli za­bałaga­nione biur­ko jest oz­naką za­bałaga­nione­go umysłu, oz­naką cze­go jest pus­te biurko?”.

Oprócz licznych publicznych wystąpień i wywiadów prowadził na ogół życie samotnicze. W kwietniu 1953roku Albert Einstein doznał pęknięcia tętniaka aorty. Nie zgodził się na operację, mówiąc: „Chcę odejść wtedy, kiedy sam zechcę. Sztuczne przedłużanie życia jest niesmaczne”. Zmarł dwa lata później - 18 kwietnia 1955 r.

Ciekawostki z życia Alberta Einsteina

Jako dziecko Einstein uczył się gry na skrzypcach, której bardzo nie lubił. Porzucił naukę muzyki, ale jako dorosły lubił słuchać utworów skrzypcowych Mozarta.

Albert Einstein nie nosił skarpet. Nie mógł znieść, że jego duży palec u nogi zawsze robi dziurę w skarpecie.

Naukowcy, którzy zbadali mózg Einsteina, zgodnie uznali, że ze względu na jego szczególną budowę ten genialny człowiek przyswajał wiedzę w zupełnie inny sposób niż większość ludzi.

pomnik z głową Alberta Einsteina

Najsłynniejszy pokazany język

W Ulm (Niemcy) znajduje się jeden z najbardziej niekonwencjonalnych pomników Alberta Einsteina. Spod cokołu w formie walca wypływa pióropusz wody, stwarzając złudzenie, iż patrzy się na rakietę, która za chwilę oderwie się od ziemi. Jednak głowicę tej „rakiety” tworzy muszla ślimaka , przypominająca być może o tym, że czas jest wielkością względną. Z owej muszli wyłania się głowa wielkiego fizyka z... wyciągniętym na całą długość językiem. szacownego noblisty, kiedy przekornie pokazał język dziennikarzom. Zdjęcie to obiegło wówczas cały świat, jednych gorsząc, innych śmiesząc. Jest to chyba najbardziej znany wizerunek tego wielkiego człowieka i zarazem najlepiej zapamiętany, szczególnie w Ulm, mieście, gdzie 14 III 1879 r. dokonał rzeczy najważniejszej – urodził się.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info