Jezus Chrystus

Jezus Chrystus

Istnieją cztery spisane żywoty Jezusa, zwane Ewangeliami: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Stanowią one część Nowego Testamentu. Ęwangelie zawierają wiele opowleści o Jezusie. Według nich Maria, dzlewica i żona Józefa z Nazaretu w Galilei, dowiedziała się od archanioła Gabriela, że pocznie z Ducha Swiętego dzlecko i nazwie je Jezus.

Nie ma pewności co do dnia narodzin i śmierci Jezusa. Przyjmuje się, że urodził się W Betlejem w Judei, za panowania Heroda Wielkiego (który zmarł w 4 r. p.n.e.), w roku, gdy w cesarstwie rzymskim przeprowadzono spis powszechny. Z Betlejem Józef i jego rodzina uciekli do Egiptu, ponieważ Herod wydał rozkaz wymordowania wszystkich urodzonych w tym czasie dzieci.

Niewiele jest danych dotyczących dzieciństwa i wczesnych lat młodości Jezusa. Mając 12 lat, zniknął na trzy dni. Józef i Maria odnaleźli go w świątyni jerozolimskiej, gdzie dyskutował z kapłanami. Powiedział wówczas swym ziemskim rodzicom: ,,Czy nie wiedzieliście, że muszę być w domu Ojca mego?”.

Miał około 30 lat, kiedy ochrzcił go jego kuzyn Jan Chrzciciel, prorok z Judel, żyjący na pustyni. Jezus szybko zasłynął jako Wędrujący nauczyciel z Galilei. Przyciągał do siebie tłumy słuchaczy. Uczył ludzi kochać Boga i bliźnich; czynił liczne cuda i uzdrawiał chorych. Wyjaśniał, że Bogu bardziej zależy na czystych ludzkich sercach niż na drobiazgowej znajomości Prawa i przestrzeganiu jego przepisów. Nawoływał do skruchy za grzechy. Mówił, że Bóg jest ojcem, który się o nas troszczy i nam przebacza, nauczał też modlitwy, której początek brzmi „Ojcze nasz, któryś jest W niebie...”, znanej jako Modlítwa Pańska. Nauczając posługiwał się parabolami (opowieściami o głębszym, ukrytym znaczeniu).

Wyznawcy Jezusa nazwali go Chrystusem, co jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa Mesjasz i znaczy ,,namaszczony”. Spośród swych zwolenników Jezus wybrał dwunastu apostołów (wysłanników), aby głosili jego posłannictwo. Pokój, miłość, sprawiedliwość i modlitwa miały być charakterystycznymi cechami nadchodzącego Królestwa Bożego.

Kapłani jerozolimscy zaniepokoili się słowami Jezusa, ponieważ krytykował ich i mówił o Bogu z tak wielką pewnością, jakby był mu równy. Rzymianie również uważali nauki Chrystusa za niebezpieczne, gdyż gromadził wokół siebie tłumy i obiecywał im nowe królestwo. Gdy Jezus wjechał na ośle do Jerozolimy, licznie zebrani ludzie pozdrawiali go niczym króla, przekształcając jego przybycie w manifestacje. Przeczuwając, że wkrótce zostanie zabity, Jezus przygotowywał uczniów do życia po swojej śmierci i do ich przyszłych apostolskich obowiązków. Podczas Ostatniej Wieczerzy wziął chleb, podzieliłgo i rozdał im, by jedli, mówiąc: „to jest ciało moje”; nalał im wina, by pili, mówiąc: „to jest krew moja”. Polecił im uroczyście pielęgnować więzi łączące go z nimi i z przyszłą Wspólnotą chrześcijańską. Dziś ta szczególna uczta sakralna nazywa się eucharystią, czyli Przenajświętszym Sakramentem lub komunią, i jest celebrowana w kościele.

ukrzyżowanie Jezusa

Tej samej nocy Jezusa zatrzymał oddział zbrojny wysłany przez kapłanów. Zdradził go bowiem Judasz, jeden z apostołów. Jezus najpierw stanął przed Radą Sanhedrynu, której przewodził arcykapłan Kajfasz; kapłani usiłowali sprowokować go do bluźnierczych wypowiedzi, by zarzucić mu, że uwłacza Bogu. Następnego ranka Chrystusa postawiono przed rzymskim namiestnikiem, Poncjuszem Piłatem, działającym pod naciskiem kapłanów, którym zależało na pozbyeiu się niewygodnego proroka. Zapytany, czy prawdą jest, jakoby uważał się za króla, Jezus odrzekł, że jego królestwo jest nie z tego świata. Piłat ,,umył ręce” od wydanego przez trybunał Judei wyroku i Jezusa ukrzyzowano niedaleko Jerozolimy, na ,,wzgorzu czaszek” - Golgocie.

Trzeciego dnia po śmierci Chrystusa i złozeniu go w grobie rozeszła się wieść o jego zmartwychwstaniu. Wyznawcy Jezusa przybrali nazwę chrześcijan i wkrotce, dzięki misjonarzom takim jak swięty Paweł, który podróżował po całym cesarstwie rzymskim, Kościół chrześcijańskich Żydów w Jerozolimie przekształcił się w Kościół powszechny, ogarniający cały świat. Muzułmanie uznają Jezusa za jednego z proroków, przez których przemawiał Bóg.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info