Karol Darwin

Karol Darwin

Karol Darwin, wybitny angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego. Urodził się 12 lutego 1809 r. Początkowo studiował medycynę, którą po dwóch latach porzucił na rzecz studiów teologicznych. Równocześnie uczęszczał na wykłady z biologii i geologii. Ich ukończenie zbiegło się w czasie z propozycją brytyjskiej admiralicji wzięcia udziału w charakterze przyrodnika w podróży dookoła świata na okręcie „Beagles” (Pies Gończy).

Gdy wypływał w 1831 r. był przekonany o słuszności tezy o stałości gatunków i o katastroficznej teorii przeobrażeń życia na Ziemi. Na zmiany jego poglądów zasadniczy wpływ wywarło m.in. zapoznanie się z fauną odległych od lądu o 1000 km, wysp Galapagos. Doświadczenia i materiały zebrane w tej podróży stały się fundamentem dorobku naukowego Darwina.

W 1859 r. wydał obszerne dzieło „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”, wyjaśniające mechanizm zmienności organizmów. Dzieło to spowodowało przewrót w poglądach na pochodzenie i historię organizmów. Innym wielkim dziełem o ewolucji jest „O pochodzeniu człowieka i doborze płciowym”.

Wielką zasługą Darwina było nie tylko przedstawienie mechanizmu ewolucji – to jest doboru naturalnego, ale także podanie wielu dowodów na poparcie tej hipotezy. Teorie Darwina zrewolucjonizowały biologię oraz antropologię i w ogromnym stopniu zmieniły nasz pogląd na miejsce człowieka w świecie.

Uważamy się obecnie za jedną z wielu gatunków i liczymy się z możliwością, że zostaniemy kiedyś zastąpieni innymi. W wyniku prac Darwina wielu zwolenników zyskał pogląd Heraklita (ok. 540-48 r.p.n.e.), iż „nic nie jest trwałe z wyjątkiem zmian”.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info