Karol Darwin

Karol Darwin

Karol Darwin, wybitny angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego. Wielką jego zasługą było nie tylko przedstawienie mechanizmu ewolucji – to jest doboru naturalnego, ale także podanie wielu dowodów na poparcie tej hipotezy. Teorie Darwina zrewolucjonizowały biologię oraz antropologię i w ogromnym stopniu zmieniły nasz pogląd na miejsce człowieka w świecie.

Karol Robert Darwin urodził się 12 lutego 1809 r. Był piątym dzieckiem Roberta Waringa Darwina i Susannah z Wedgwoodów. Gdy Darwin miał osiem lat, jego matka zmarła na skutek choroby przewodu pokarmowego. Mały Karol został posłany do prestiżowej szkoły prywatnej. Nie interesował się programem szkolnym, w którym kładziono duży nacisk na przedmioty klasyczne. Poza zajęciami szkolnymi dużo czasu poświęcał naukom przyrodniczym - zbierał rośliny i zwierzęta.

Karol Darwin w 1825 r. wstąpił na uniwersytet w Edynburgu. Początkowo studiował tam medycynę, jednak studiów medycznych nie lubił i nie potrafił poświęcić im czas. Jego ojciec zaproponował, by został duchownym. Darwin przerwał studia medyczne i zapisał się do Christ College w Cambridge. Jak sam później powiedział, marnował tam czas, ale mógł studiować botanikę i zbierać żuki. Równocześnie uczęszczał na wykłady z biologii i geologii. W roku 1831 uzyskał dyplom.

Ukończenie studiów zbiegło się w czasie z propozycją brytyjskiej admiralicji wzięcia udziału Darwina w charakterze przyrodnika w podróży dookoła świata na okręcie „Beagles” (Pies Gończy). Okręt opuścił port 27 grudnia 1831 r., by wrócić do Anglii dopiero po pięciu latach.

Gdy wypływał w 1831 r. był przekonany o słuszności tezy o stałości gatunków i o katastroficznej teorii przeobrażeń życia na Ziemi. Na zmiany jego poglądów zasadniczy wpływ wywarło m.in. zapoznanie się z fauną odległych od lądu o 1000 km, wysp Galapagos. Doświadczenia i materiały zebrane w tej podróży stały się fundamentem dorobku naukowego Darwina.

W 1859 r. wydał obszerne dzieło „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”, wyjaśniające mechanizm zmienności organizmów. Dzieło to spowodowało przewrót w poglądach na pochodzenie i historię organizmów. Innym wielkim dziełem o ewolucji jest „O pochodzeniu człowieka i doborze płciowym”.

Karol Darwin zmarł 19 kwietnia 1882 r., został pochowany w katedrze Westminster, w pobliżu Izaaka Newtona. Ze względu na olbrzymi wpływ na myśl ludzką należy zaliczyć Darwina do największych ludzi nauki - obok Arystotelesa, Galileusza, Newtona i Einsteina.

Uważamy się obecnie za jedną z wielu gatunków i liczymy się z możliwością, że zostaniemy kiedyś zastąpieni innymi. W wyniku prac Darwina wielu zwolenników zyskał pogląd Heraklita (ok. 540-48 r.p.n.e.), iż „nic nie jest trwałe z wyjątkiem zmian”.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info